Privacyverklaring fotowillemsen.

 

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt fotowillemsen persoonsgegevens.

Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Fotowillemsen inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Fotowillemsen zal het privacy beleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

 

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

fotowillemsen


Dirk Boutslaan 8

3723PD Bilthoven

www.fotowillemsen.nl

info@fotowillemsen.nl

KvK: 51535203

 

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt zijn:

Algemene persoonsgegevens:

 • achternaam

 • voornamen
 • adres en woonplaats
 • 
telefoonnummer
 • e-mailadres
 • eventueel de 
website
 • factuurnummer

 

Verwerkingsgrond

Fotowillemsen verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven; 

 2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die fotowillemsen met betrokkene heeft 
gesloten; 

 3. Fotowillemsen een wettelijke verplichting dient na te komen 

 4. Een gerechtvaardigd belang van fotowillemsen, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen 
van de producten en diensten van fotowillemsen aan betrokkene. 


 

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;

 • facturatie

 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 • informatie over wijzigen producten en diensten
 • marketing, promotie, reclame
 • telefonisch contact, e-mailcontact

 • uitvoering wettelijke verplichtingen


 

Delen van persoonsgegevens met derden

Fotowillemsen verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Fotowillemsen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Bewaarduur van persoonsgegevens

Fotowillemsen zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hiervoor hanteert Fotowillemsen per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: fotowillemsen houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Marketingdoeleinden: bewaartermijn van 3 jaar
 • Telefonisch contact: bewaartermijn van 5 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden".

Dit kan via de website van fotowillemsen of door middel van telefoon of e-mail.

Fotowillemsen zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

 

Gebruik van cookies op website en vergelijkbare technieken

Fotowillemsen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op computer, tablet of smartphone van de bezoeker.

Fotowillemsen maakt gebruik van Google Analytics cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Fotowillemsen gebruikt deze dienst om bezoekersaantallen bij te houden en inzicht te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

 • Er is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.
 • Bezoekgegevens worden anoniem verwerkt doordat een deel van het bezoekers IP-adres wordt gemaskeerd.
 • Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies
 • Gegevens worden veilig verstuurd middels SSL/HTTPS (herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk van de browser).

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: veiliginternetten

 

Beveiliging van de door Fotowillemsenvastgelegde persoonsgegevens

Fotowillemsen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met fotowillemsen.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal fotowillemsen onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken.

Fotowillemsen meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt fotowillemsen onverwijld contact op met deze betrokkenen.

 

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Fotowillemsen via info@fotowillemsen.nl.

 

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van fotowillemsen schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

 

fotowillemsen, april 2018